ÜNLÜ TÜRK NÜKTEDANLARI VE HAZIRCEVAPLARI

ÜNLÜ TÜRK NÜKTEDANLARI VE HAZIRCEVAPLARI

İlkçağlardan günümüze gelinceye kadar hemen her coğrafyada nükte, mizah ve hazırcevaplılık; yaşanılan dönemin özelliklerine, hayat şartlarına bağlı şekilde birçok insanı yakından ilgilendirmiş, sonuçta milletlerin ayrılmaz bir parçasını oluşturmuştur.

Nükte; herkesin kolayca kavrayamadığı ince anlamlı, sanatlı, düşündürücü ve ayni zamanda hoşa giden, insanı gülümseten söz, demektir. Eskiden, bu tür sözleri dile getirme ustalığını gösteren kimselere “nüktedân”  adı verilmiştir. Bunun halk arasındaki en yaygın ifadesi, “nükteci”dir.

KÜRK MANTOLU MADONNA

KÜRK MANTOLU MADONNA

Kaybedilen en kıymetli eşyanın, servetin, her türlü dünya saadetinin acısı zamanla unutuluyor. Yalnız kaçırılan fırsatlar asla akıldan çıkmıyor ve her hatırlayışta insanın içini sızlatıyor. Bunun sebebi herhalde, “Bu öyle olmayabilirdi!” düşüncesi, yoksa insan kader saydığı şeyleri kabule her zaman hazır.

KUYUCAKLI YUSUF

KUYUCAKLI YUSUF

Yusuf’u çenesinin altından tuttu, başını yukarıya doğru kal­dırdı. Fakat Yusuf silkindi ve başını çekti. Yavaş yavaş odanın bir köşesine çekildi. Tahkikat bitip hiçbir iz bulunmadan kasabaya dönülürken Yusuf da beraberdi. Köyden tedarik edilen küçük bir atın üzerinde dimdik duruyordu. Yalnız gece, Kaymakam’ın evinde yatağa yatırıldığı zaman, kendini kaybetti ve iki gün ateşler içinde sayıkladı.

NİYAZİ-İ MISRİ DİVANI

NİYAZİ-İ MISRİ DİVANI

Dest-i kudretle yazılmış yüzine âyât-ı Hak/Gönlümüñ tahtında sultânumdur Allâh hû diyen

Giceler tâ subh olınca inledür bu derd beni/Derdimün içinde dermânumdur Allâh hû diyen

Yire göge sığmayan bir mü’minün kalbindedür/Katremün içinde ummânumdur Allâh hû diyen

KLASİK DÖNEM TÜRK ŞİİRİ İNCELEMELERİ

KLASİK DÖNEM TÜRK ŞİİRİ İNCELEMELERİ

Türklerin tarihin derinliklerinden Osmanlı dönemine gelinceye kadar farklı coğrafyalarda yaşarken oluşturduğu her alandaki birikimi, yakından izlemek oldukça güçtür. Bu güçlük kültür ve edebiyat tarihimiz açısından cevaplanması gereken birçok sorunun zihinlerde belirmesine yol açmıştır. Sonuçta özellikle Türkçe edebi eserlerdeki birikim “Arap-Fars kültürü kaynaklı” ve “Acem şairlerini takliden” gibi nitelemelerle karşı karşıya bırakılmıştır.

TEZKİRE-İ EVLİYA’NIN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÇEVİRİSİ

TEZKİRE-İ EVLİYA’NIN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ÇEVİRİSİ

Ferîdü’d-dîn ‘Attâr’ın Tezkire-i evliyâ’sı İran edebiyatının kaynak eserlerindendir. Attâr eserinde 72 velinin hikâyelerini anlatmıştır. Bu Farsça kaynak eserin bir çok dile çevirisi yapılmıştır. Ancak 72 velinin hikâyelerinin hepsini ihtiva eden tek Türkçe çeviri bilinmektedir.

72 velinin hikâyelerinin anlatıldığı tek Türkçe çeviri Çağatay Türkçesi ile yapılan çeviridir. Bu çevirinin ilki Uygur, ikincisi Arap harfleri ile olmak üzere iki yazma nüshası bulunmaktadır. Paris Bibliothèque Nationale’de bulunan Uygur harfli Çağatay Türkçesi çevirisi Hicrî 10 Cumâd el-âhire 840 (Milâdî: 20 Aralık 1436) tarihinde Herat’ta tamamlanan çeviridir. İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan Arap harfli Çağatay Türkçesi çevirisi Hicrî 20 Receb 917 (Milâdî: 13 Ekim 1511) tarihinde Mısır’da tamamlanan çeviridir

AVRASYA’NIN BOZKIR HALKLARI (ALANLAR VE ASLAR)

AVRASYA’NIN BOZKIR HALKLARI (ALANLAR VE ASLAR)

“Başkalarının mülklerini yağmalamak için karşı konulmaz bir dürtünün heyecanıyla hareket eden bu etkin ve barbar ırk (Hunlar) kendilerine komşu olan tüm kavimleri kılıçtan geçirip yerle bir ettiler ve eskiden Massagetae olarak bilinen Alanlara kadar ulaştılar.”

“Hemen hemen bütün Alanlar uzun boylu ve yakışıklıdırlar, saçları sarıya yakındır, bakışlarının gaddarlığıyla korkutucu gözükürler. Silahlarının hafifliği sayesinde rahat hareket ederler. Her bakımdan Hunlara benzerler ancak yaşam şartları ve tabiatları bakımından daha az barbardırlar.”

TÜRK EDEBİYATINDA KADIN YAZARLAR

TÜRK EDEBİYATINDA KADIN YAZARLAR

Türk edebiyatındaki ‘kadın kalemler’, tarihsel akış eşliğinde ve örneklemeler çerçevesinde ele alınmış; ‘kadın yazar’, ‘kadın duyarlılığı’ ve ‘kadın kimliği’ gibi kavramlar farklı perspektiflerden sergilenmeye çalışılmıştır.

Türk edebiyatındaki kadın değerlerin ‘yazmak’ gibi insan beynini tümüyle seferber eden eylem karşısındaki durumları göz önünde bulundurulduğunda, ‘Yazamaya duran’ kadınların ortak seslerinden çıkarılabilecek sonuç; kadının sosyo-kültürel konumu bakımından yükümlülükler ve sorumluluklarla kuşatılmasına karşın bir ontolojik bir alan olan ‘yazma edimi’nde ayrı tanımlamalar, kategorizeler kabul etmeyip, insani bir durum noktasında birleşiyor olmalarıdır.”

ROMANDA KİŞİLER DÜNYASI

ROMANDA KİŞİLER DÜNYASI

İnsan varlığının dayanılmaz öyküsünü etrafındaki diğer canlı ve nesnelere aktardıkça kendifarkındalığını kavrar. Bu kavrayış özünde insanın bilinçlenmesi, bilinçlendikçe ise sürekli“oluş” ve “oluşuş cesareti” göstermesini gerekli kılar. Çünkü “olmak” demek kişinin kendi varlığını ve yaratıcığı değerleri açımlamak demektir.

İnsanın yaşama dair tavrını,yaratıcı bir duyuş ve duruşla ortaya koyduğu alanlardan biri de hiç kuşkusuz edebiyattır. Edebî evrende insanın yaşama reflekslerini farklı anlatım yöntemlerinebaşvurarak kurgulayıp ortaya koyan en önemli türlerden biri de romandır. Romanın insana dair durum ve şeyleri anlatması, her insanın bir karakter olmasındandır. Nitekim her insanın hayatı bir romandır ve yine o romanınbaşkarakteri de kendisidir.  Bu bakımdan romanda en önemli yapı unsurlarından biri de kişiler-kahramanlardır. 

ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

Günümüzde artık etkin bir okuma becerisini kazanmaihtiyacı tartışılmıyor; sadece bunun nasılgerçekleştirileceği üzerinde duruluyor. Çünküokumak, bilgi edinmenin biricik yolu… Çoğumuzungözden kaçırdığı gerçek ise, etkin bir okumabecerisinin belli yöntem ve kurallara göre yapılmasıgerektiğidir.Bu kitapta, hız ile anlama düzeyinin birlikte artırılmasıamacına yönelik konu anlatımları ile alıştırmalaryer almaktadır. Çalışmaların ekli CD’dekialıştırmalarla desteklenmesi, etkin bir okumabecerisini daha kısa zamanda ve daha zevkli birortamda kazanmanıza yardımcı olacaktır.Konuları dikkatle okur, kitaptaki ve CD’deki alıştırmalarıönerildiği biçimde uygularsanız, hem şuandaki okuma hızınızı 2-3 katına çıkarabilir, hemde anlama düzeyinizi yükseltebilirsiniz.

Kuruluş 1968
Yeni Çıkan Kitaplar
Diğer Yeni Çıkan Kitaplar >>
Haberler ve Etkinlikler
Diğer Haberler ve Etkinlikler >>
En Çok Okunanlar
Diğer En Çok Okunan Kitaplar >>