ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

Günümüzde artık etkin bir okuma becerisini kazanmaihtiyacı tartışılmıyor; sadece bunun nasılgerçekleştirileceği üzerinde duruluyor. Çünküokumak, bilgi edinmenin biricik yolu… Çoğumuzungözden kaçırdığı gerçek ise, etkin bir okumabecerisinin belli yöntem ve kurallara göre yapılmasıgerektiğidir.Bu kitapta, hız ile anlama düzeyinin birlikte artırılmasıamacına yönelik konu anlatımları ile alıştırmalaryer almaktadır. Çalışmaların ekli CD’dekialıştırmalarla desteklenmesi, etkin bir okumabecerisini daha kısa zamanda ve daha zevkli birortamda kazanmanıza yardımcı olacaktır.Konuları dikkatle okur, kitaptaki ve CD’deki alıştırmalarıönerildiği biçimde uygularsanız, hem şuandaki okuma hızınızı 2-3 katına çıkarabilir, hemde anlama düzeyinizi yükseltebilirsiniz.

EVVEL ZAMANA SEN MASALA

EVVEL ZAMANA SEN MASALA

Kendi sözleri gelmiş aklına bir an. Yutkunmuş. “Hayat bir şey söylemek istiyor mutlaka bana, yoksa, ne ben yakınım bu yere yurda, ne de bir bülbülün sesi çıkar gider o kadar uzağa” diye düşünmüş. Tam da bu sırada, bülbül dile gelmiş:
- “Hoş gör insanoğlu, şu alemdeki her şeyi hoş gör… Yoksa hoş gelmişliğimizle hoş gitmişliğimizin arasında geçen zaman, bir dünya vaktidir. Benim anlattığım gönül hikâyesi ananın canını yaksa da sen daha toysun, aşka düştüğünde ancak olgun olursun! Anlamanı değil dinlemeni bekliyorum. Cennet ananın ayakları altındaysa da babanın duasındadır… Var git sen bunu düşün…” demiş, pırrrrrr uçup gidivermiş.

SÖZSÜZ İLETİŞİM

SÖZSÜZ İLETİŞİM

“Sözsüz iletişimle ilgili literatürün kapsamlı bir değerlendirmesi”

“Sözsüz iletişimle ilgili yanlış ve eksik bilgilere eleştirel bir bakış”

“Popülist beden dili kitaplarının toplumsal zekamızla alay etmesine karşı çıkış”

TÜRK DİLİNİN UZAK LEHÇELERİ

TÜRK DİLİNİN UZAK LEHÇELERİ

Türkiye’de, Türk dilinin uzak lehçeleri, ilk kez bu format içinde bir arada yayımlanmaktadır. Dolayısıyla Türk Dilinin Uzak Lehçeleri kitabı, bu lehçeler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen her düzeyde insanın ihtiyacını karşılayabilecek, yardımcı ve yararlı bir eserdir.

İSMET ÖZEL (ŞİİRE DAMITILMIŞ HAYAT)

İSMET ÖZEL (ŞİİRE DAMITILMIŞ HAYAT)

“…Bu kitap daha önce hakkımda yazılanların tümünün hilâfına benim söylediklerimin bir şeye taalluk ettiğini gösteriyor. Acaba neye? Her kim yazılanları takipten hoşlanıyorsa İbrahim Tüzer’in tespitlerinden, kendine göre keşiflere açılacaktır…”

İsmet Özel – Takriz

FİKRET ÜRGÜP DELİLER DÜNYASINDA BİR MARJİNAL

FİKRET ÜRGÜP DELİLER DÜNYASINDA BİR MARJİNAL

Deliler Dünyasında Bir Marjinal

Kim bu Fikret Ürgüp?

Tıp alanında yapmış olduğu dahiliye ihtisasını yeterli görmeyip

insanın tüm hallerini merak eden bir bilinçle psikiyatride de

uzmanlaşan bir sanatkâr…

TÜRKÇE ÜZERİNE YAZILAR

TÜRKÇE ÜZERİNE YAZILAR

Gerçeklik, değiştirilemez, yinelenemez ve biriktirilemez; fakat gerçekliğe işaret eden ve tabiatın yasalarına bağlı olmayan bu yapay göstergeleri biriktirmek mümkündür. Dil, dünkü ve bugünkü kişilerin beş duyu algılarını ve dil yoluyla elde ettikleri bilgilerini, ortak saymacaları içinde biriktirerek, biyolojik bir varlık olan insanı ve üyesi bulunduğu toplumu tarihsel bir varlık haline getirir.

ROMANDA MEKAN

ROMANDA MEKAN

İnsanın mekân ile olan ilişkisi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın kendi bedenine oturması, onun kendisini “dünya-içerisinde-varlık” olarak konumlandırmasıyla başlar. Bu yüzden dünya içerisinde bir varlık olarak hep bir mekâna (dünyaya) tutunma ve oturmaya ihtiyaç duyar. İnsanın mekânla olan kopmaz bağı, mekânı sadece bir oturma yeri olmaktan çıkararak insana tarihsel kimlikler, coğrafi eşikler, yeniden kuruluş ve oluşlar gibi görevler yükler. Bu bakımdan mekân, yazında yaşamın kendisi olarak yeni oluş ve kuruluşların dinamik düzlemde yeri olur.

FETHALİ KAÇAR'IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ-2 CİLT TK

FETHALİ KAÇAR'IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ-2 CİLT TK

Bu çalışmada, Fetģ-‘Alí Ķacar-ı Ķazvíní Sapanlu tarafından Nāŝıruddín Şāh adına üç yılda yazılıp 1861'de İran'da tamamlanan Luġat-ı Etrākiyye adlı Çağatay Türkçesi-Farsça sözlük incelenmiş, eserden elde edilen dil bilgisel ve sözlüksel malzeme ortaya konmuş ve sahaya ait başka benzeri eserlerle karşılaştırılarak bu eserin Türk dilinin gelişme sürecine olan katkısı belirlenmiştir

GRAF TEORİSİYLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

GRAF TEORİSİYLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Bizim bugüne kadar alışageldiğimiz, bildiklerimiz ve kullandığımız ‘Dilbilgisi Öğretiminin tamamen dışında,  ‘Graf teorisiyle yeni bir Türkçe Dilbilgisi Öğretim modeli’ olarak karşımıza çıkmıştır. Bu eser, cidden son derece dikkat çekici bir bilimsel araştırmadır. Hem de yabancı bir Türkolog’un böylesine çetin ve zorlu bir uygulamayı başlatmış olması takdire şayandır. Bazı meslektaşlarımız, bu da nereden çıktı? diye belki bendenizi sorgulayabilirler. Bunu peşinen kabul ediyorum.  Çünkü ‘Türkçe Dilbilgisi-Türkçe öğretimi’ konusunda şimdiye kadar yapılmış en ciddi ve yeni bir araştırmadır.  Dr. Ludék Hŕebìček’e bu ciddi ve verimli çalışmasından dolayı şükranlarımı sunarım. İnşaallah bizler de ‘Ses Bayrağımız’  güzel Türkçemiz için böylesine daha güzel, daha verimli ve yeni araştırmalar ortaya koyabiliriz.

Kuruluş 1968
Yeni Çıkan Kitaplar
Diğer Yeni Çıkan Kitaplar >>
Haberler ve Etkinlikler
Diğer Haberler ve Etkinlikler >>
En Çok Okunanlar
Diğer En Çok Okunan Kitaplar >>