DÜNYA TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASI ÇANAKKALE DİRİLİŞİ

DÜNYA TARİHİNİN DÖNÜM NOKTASI ÇANAKKALE DİRİLİŞİ

“Çanakkale Dirilişi”; yıllar yılı bize aktarılan, hep aynı bakış açısının tekrarı olan ve fiilî gerçekleri muhayyel bir biçimde anlatan eserler kategorisinden bir tarih güzellemesi değildir. Zâten bu satırların müellifi de tarihçi değil; medeniyet tasavvuruna, millî hâfızaya, ilmî bakış açısına ve edebî hassâsiyete sâhip olma yolunda gayret sarfeden, “din, dil ve tarih” perspektifinden hayâta ve olaylara bakmaya çalışan bir yazardır.
Bu kitapta; akıllara durgunluk veren Çanakkale’deki bu büyük direniş destânına ve diriliş rûhuna, sağ duyulu bir yaklaşımla tarih ve mânâ penceresinden bakılmıştır.

SÖZSÜZ İLETİŞİM

SÖZSÜZ İLETİŞİM

“Sözsüz iletişimle ilgili literatürün kapsamlı bir değerlendirmesi”

“Sözsüz iletişimle ilgili yanlış ve eksik bilgilere eleştirel bir bakış”

“Popülist beden dili kitaplarının toplumsal zekamızla alay etmesine karşı çıkış”

İSMET ÖZEL (ŞİİRE DAMITILMIŞ HAYAT)

İSMET ÖZEL (ŞİİRE DAMITILMIŞ HAYAT)

“…Bu kitap daha önce hakkımda yazılanların tümünün hilâfına benim söylediklerimin bir şeye taalluk ettiğini gösteriyor. Acaba neye? Her kim yazılanları takipten hoşlanıyorsa İbrahim Tüzer’in tespitlerinden, kendine göre keşiflere açılacaktır…”

İsmet Özel – Takriz

FİKRET ÜRGÜP DELİLER DÜNYASINDA BİR MARJİNAL

FİKRET ÜRGÜP DELİLER DÜNYASINDA BİR MARJİNAL

Deliler Dünyasında Bir Marjinal

Kim bu Fikret Ürgüp?

Tıp alanında yapmış olduğu dahiliye ihtisasını yeterli görmeyip

insanın tüm hallerini merak eden bir bilinçle psikiyatride de

uzmanlaşan bir sanatkâr…

TÜRKÇE ÜZERİNE YAZILAR

TÜRKÇE ÜZERİNE YAZILAR

Gerçeklik, değiştirilemez, yinelenemez ve biriktirilemez; fakat gerçekliğe işaret eden ve tabiatın yasalarına bağlı olmayan bu yapay göstergeleri biriktirmek mümkündür. Dil, dünkü ve bugünkü kişilerin beş duyu algılarını ve dil yoluyla elde ettikleri bilgilerini, ortak saymacaları içinde biriktirerek, biyolojik bir varlık olan insanı ve üyesi bulunduğu toplumu tarihsel bir varlık haline getirir.

ROMANDA MEKAN

ROMANDA MEKAN

İnsanın mekân ile olan ilişkisi, insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanın kendi bedenine oturması, onun kendisini “dünya-içerisinde-varlık” olarak konumlandırmasıyla başlar. Bu yüzden dünya içerisinde bir varlık olarak hep bir mekâna (dünyaya) tutunma ve oturmaya ihtiyaç duyar. İnsanın mekânla olan kopmaz bağı, mekânı sadece bir oturma yeri olmaktan çıkararak insana tarihsel kimlikler, coğrafi eşikler, yeniden kuruluş ve oluşlar gibi görevler yükler. Bu bakımdan mekân, yazında yaşamın kendisi olarak yeni oluş ve kuruluşların dinamik düzlemde yeri olur.

FETHALİ KAÇAR'IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ-2 CİLT TK

FETHALİ KAÇAR'IN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ-2 CİLT TK

Bu çalışmada, Fetģ-‘Alí Ķacar-ı Ķazvíní Sapanlu tarafından Nāŝıruddín Şāh adına üç yılda yazılıp 1861'de İran'da tamamlanan Luġat-ı Etrākiyye adlı Çağatay Türkçesi-Farsça sözlük incelenmiş, eserden elde edilen dil bilgisel ve sözlüksel malzeme ortaya konmuş ve sahaya ait başka benzeri eserlerle karşılaştırılarak bu eserin Türk dilinin gelişme sürecine olan katkısı belirlenmiştir

GRAF TEORİSİYLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

GRAF TEORİSİYLE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Bizim bugüne kadar alışageldiğimiz, bildiklerimiz ve kullandığımız ‘Dilbilgisi Öğretiminin tamamen dışında,  ‘Graf teorisiyle yeni bir Türkçe Dilbilgisi Öğretim modeli’ olarak karşımıza çıkmıştır. Bu eser, cidden son derece dikkat çekici bir bilimsel araştırmadır. Hem de yabancı bir Türkolog’un böylesine çetin ve zorlu bir uygulamayı başlatmış olması takdire şayandır. Bazı meslektaşlarımız, bu da nereden çıktı? diye belki bendenizi sorgulayabilirler. Bunu peşinen kabul ediyorum.  Çünkü ‘Türkçe Dilbilgisi-Türkçe öğretimi’ konusunda şimdiye kadar yapılmış en ciddi ve yeni bir araştırmadır.  Dr. Ludék Hŕebìček’e bu ciddi ve verimli çalışmasından dolayı şükranlarımı sunarım. İnşaallah bizler de ‘Ses Bayrağımız’  güzel Türkçemiz için böylesine daha güzel, daha verimli ve yeni araştırmalar ortaya koyabiliriz.

MASAL ARAŞTIRMALARI 2

MASAL ARAŞTIRMALARI 2

BU KİTABA DAİR

Bu kitabın ilk cildi yayınevimizce 1999 yılında bilim dünyasına sunulmuştu. Prof. Sakaoğlu o tarihten sonra da masal araştırmalarına devam etmiş ve genç bilginlerin ve öğrencilerinyararlanabileceği çalışmalar ortaya koymuştur. İlk kitabından sonra konuya  teorik yönden de eğilen yazarımız, bu çalışmasında kendine özgü görüş ve düşüncelerini de bilim dünyasına sunmaktadır.

HAS BAHÇEDE DÖNE DÖNE

HAS BAHÇEDE DÖNE DÖNE

Altı asra yakın bir süre nesillerin ruhuna tanıklık eden klasik Türkedebiyatı, geleneksel ile modernin karşılıklı etkileşim, çatışma ve dönüşüm süreçlerinde birbirlerine tamamıyla zıt değerlendirmelerin konusu olur.Yeninin eskiyle çatışması, bilhassa toplumsal değişim dönemlerinde sıklıkla karşılaşılan tabii, sosyolojik bir olgudur.Tabii olmayan ise, tarihe ve geleneğe bakışta aklın ve bilimin yerini duyguların ve ön yargıların almasıdır.

Kuruluş 1968
Yeni Çıkan Kitaplar
Diğer Yeni Çıkan Kitaplar >>
Haberler ve Etkinlikler
Diğer Haberler ve Etkinlikler >>
En Çok Okunanlar
Diğer En Çok Okunan Kitaplar >>